21 maja, 2024

„Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022

Jednym z elementów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej jest wsparcie finansowe działań prowadzonych na terenie państw członkowskich w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Wsparcie to służy przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i trwałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.

Korzystanie z dofinansowania działań prowadzonych w sektorze pszczelarskim jest możliwe na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską trzyletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa.

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przekazany do Komisji Europejskiej w marcu 2019 r. Komisja Europejska, w drodze decyzji wykonawczej nr 2019/974 z dnia 12.06.2019 r. zaakceptowała kierunki i środki finansowe proponowanych działań.

KOWR rozpoczyna działania w ramach mechanizmu na lata 2020-2022 poprzez publikację
na stronie internetowej KOWR oraz udostępnienie w siedzibie Centrali KOWR zaproszenia
do składania projektów na realizację działań określonych w KPWP w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Więcej na http://www.zwiazekpszczelarski.pl/kpwp-warunki-na-lata-2020-2022

X